Thùng thủy canh tĩnh 9 hốc trồng rau ăn lá

90.000